طراحی حرفه ای وبسایت طراحی حرفه ای صفر تا صد وبسایت

پرداخت اول: پکیج طراحی وبسایت فروشگاهی / شرکتی (اختصاصی)
3,900,000 تومان
هاست اختصاصی دیزاین استادیو

دامنه ir و com

امکانات سئو فوق حرفه ای

ایجاد تمام صفحات پایه ای

ایجاد تمام صفحات به صورت اختصاصی

تغییرات پایه ای و ایجاد قالب اختصاصی

ارائه آموزش ویدیویی استفاده از سامانه

3 ساعت جلسه رفع اشکال

پشتیبانی دو ماهه(قابل افزایش)

پرداخت اول: پکیج طراحی وبسایت فروشگاهی / شرکتی (حرفه ای)
2,800,000 تومان
هاست اختصاصی دیزاین استادیو

دامنه ir و com

امکانات سئو حرفه ای

ایجاد تمام صفحات پایه ای

ایجاد تا 5 صفحه سفارشی

تغییرات در قالب به صورت جرئی

ارائه آموزش ویدیویی استفاده از سامانه

2 ساعت جلسه رفع اشکال

پشتیبانی دو ماهه(قابل افزایش)

پرداخت اول : وبسایت شخصی / خبری (اختصاصی)
3,600,000 تومان
هاست اختصاصی دیزاین استادیو

دامنه ir و com

امکانات سئو فوق حرفه ای

ایجاد تمام صفحات پایه ای

ایجاد تمام صفحات به صورت اختصاصی

تغییرات پایه ای و ایجاد قالب اختصاصی

ارائه آموزش ویدیویی استفاده از سامانه

2 ساعت جلسه رفع اشکال

پشتیبانی دو ماهه(قابل افزایش)

پرداخت اول: پکیج وبسایت شخصی / خبری (حرفه ای)
2,400,000 تومان
هاست اختصاصی دیزاین استادیو

دامنه ir و com

امکانات سئو حرفه ای

ایجاد تمام صفحات پایه ای

ایجاد تا 5 صفحه سفارشی

تغییرات در قالب به صورت جرئی

ارائه آموزش ویدیویی استفاده از سامانه

2 ساعت جلسه رفع اشکال

پشتیبانی دو ماهه(قابل افزایش)

پرداخت اول: پکیج طراحی وبسایت اختصاصی و پرتال
4,000,000 تومان
هاست اختصاصی دیزاین استادیو

دامنه ir و com

امکانات سئو فوق حرفه ای

ایجاد تمام صفحات پایه ای

ایجاد تمام صفحات به صورت اختصاصی

تغییرات پایه ای و ایجاد قالب اختصاصی

ارائه آموزش ویدیویی استفاده از سامانه

3 ساعت جلسه رفع اشکال

پشتیبانی دو ماهه(قابل افزایش)