ارسال تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


دپارتمان فروش

فقط مختص سولات و مشکلات مربوط به خرید و مالی

دپارتمان فنی

فقط مختص سوالات و مشکلات فنی

دپارتمان طراحی وبسایت

کلیه سوالات و مشکلات مربوط به طراحی وبسایت